Dzierżawa Apteki

     Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie działając na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) oraz Uchwały Nr 133/XX/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Augustowski ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na dzierżawę pomieszczenia szpitalnego z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną o powierzchni 119,00 m2, położonych przy ulicy Szpitalnej 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie na okres 36 miesięcy.

            Przedmiotem przetargu jest ustalenie miesięcznej stawki czynszu dzierżawy za 1 m2 powierzchni użytkowej. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 33,00 zł netto ( słownie : trzydzieści trzy 00/100 zł ) plus opłata zryczałtowana za media.

            Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz. 1130 w sekretariacie Dyrektora SPZOZ w Augustowie z dopiskiem „Dzierżawa pomieszczeń”. Pisemna oferta powinna zawierać :

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną lub innym podmiotem,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  5. oświadczenie, że oferent spełnia wszelkie wymogi wskazane w przepisach prawa, umożliwiające prowadzenie apteki ( w przypadku oferty na prowadzenie apteki ogólnodostępnej )

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz. 1200 w Sali szkoleniowej SPZOZ w Augustowie ul. Szpitalna 12.

Oferenci winni wnieść wadium w wysokości 500 zł ( słownie : pięćset 00/100 zł ) w terminie do dnia składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg będzie zaliczone na poczet czynszu, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu z wynikiem pozytywnym lub negatywnym.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się wyłonionego w drodze przetargu dzierżawcy od zawarcia umowy.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni i jest liczony od dnia terminu na składanie ofert.

Dyrektor Szpitala zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami – Adam Bartnicki, tel. (087) 6444259.

 

Augustów, dn. 23 lipca 2018 r.