Konkurs ofert - gotowość na Bloku Operacyjnym obejmująca OAiT

    

Ogłoszenie z dnia 05.08.2015r. o konkursie ofert w sprawie udzielenie zamówienia
na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   w Augustowie , ul. Szpitalna 12 16-300Augustów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654) w powiązaniu z ustawą z dnia 27 sierpnia     2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz.2135 z póź. art.140,141,149,150,151ust.1-6,152,153,154ust.1-2ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy anestezjologów zakresie gotowości na Bloku Operacyjnym obejmującej OAiIT po normalnej ordynacji lekarskiej i w dni ustawowo wolne od pracy oraz w niedziele i święta.                                                                  

 Do pobrania : wzór oferty, szczegółowe warunki, umowa

Umowy zostaną zawarte na okres od dnia 01.09.2015r. do dnia 31.12.2016r. z możliwością przedłużenia aneksem na następny termin.
Szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofert udostępnione są w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych SP ZOZ w Augustowie w budynku administracyjnym Szpitala przy ul.Szpitalna 12 16-300 Augustów oraz na stronie internetowej www.spzoz.augustow.pl .

Oferty w zaklejonych i oznakowanych kopertach należy składać w sekretariacie SP ZOZ w Augustowie ul.Szpitalna 12 w terminie do dnia 21.08.2015r. do godz.14. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:
Nazwę i adres oferenta
oznaczenie:
"KONKURS OFERT-oferta w zakresie gotowości na Bloku Operacyjnym obejmującej OAiIT po normalnej ordynacji lekarskiej i w dni ustawowo wolne od pracy oraz w niedziele i święta.”

Konkurs ofert zostanie przeprowadzony w budynku administracyjnym SP ZOZ w Augustowie ul. Szpitalna 12 w gabinecie Dyrektora w dniu 24.08.2015r. o godz. 12:00.

Rozstrzygnięcie ofert Udzielający Zamówienie przewiduje w dniu 25.08.2015r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona   na stronie internetowej SP ZOZ w Augustowie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku administracyjnym przy ulicy Szpitalna 12   w dniu 25.08.2015r. do godz. 13:30 .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
SP ZOZ w Augustowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części ,unieważnienia na każdym etapie w dowolnej części ,zmiany terminu rozstrzygnięcia, przesunięcia terminu i przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania można wnieść do Dyrektora SP ZOZ w Augustowie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Wspólny Słownik Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., ze zm.) – 85141000-9Zatwierdzam
Danuta Zawadzka
Dyrektor SP ZOZ w Augustowie