Konkurs ofert - świadczenie usług lekarskich w Poradni Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie , ul. Szpitalna 12, 16-300Augustów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654) w powiązaniu z ustawą z dnia 27 sierpnia2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz.2135 z póź. art.140,141,149,150,151ust.1-6,152,153,154ust.1-2ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Świadczenie usług lekarskich w godzinach ordynacji lekarskiej w Poradni Chirurgii Urazowo –Ortopedycznej .

Do pobrania : wzór oferty ,szczegółowe warunki ,projekt umowy ,oświadczenie .

Umowy zostaną zawarte na okres od dnia 01.06.2015r. do dnia 31.12.2016r. z możliwością przedłużenia aneksem na następny termin .
Szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofert udostępnione są w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych SP ZOZ w Augustowie w budynku administracyjnym Szpitala przy ul.Szpitalna 12 ,16-300 Augustów oraz na stronie internetowej www.spzoz.augustow.pl .

Oferty w zaklejonych i oznakowanych kopertach należy składać w sekretariacie SP ZOZ w Augustowie ul .Szpitalna 12 w terminie do dnia 27.04.2015 r. do godz.11:00 . Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:
Nazwę i adres oferenta
oznaczenie:
"KONKURS OFERT-oferta w zakresie: „ ortopedii i traumatologii w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ”

Konkurs ofert zostanie przeprowadzony w budynku administracyjnym SP ZOZ w Augustowie ul . Szpitalna 12 w gabinecie Dyrektora w dniu 28.04.2015r. r. o godz. 12:00.

Rozstrzygnięcie ofert Udzielający Zamówienie przewiduje w dniu 29.04.2015r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona   na stronie internetowej SP ZOZ w Augustowie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku administracyjnym przy ulicy Szpitalna 12   w dniu 29.04.2015r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
SP ZOZ w Augustowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części ,unieważnienia na każdym etapie w dowolnej części ,zmiany terminu rozstrzygnięcia, przesunięcia terminu i przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania można wnieść do Dyrektora SP ZOZ w Augustowie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Wspólny Słownik Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., ze zm.) – 85141000-9                                                        

Zatwierdzam

Danuta Zawadzka

Dyrektor SP ZOZw Augustowie

 
Szukaj pliku:  
Nazwa pliku Rozmiar Data modyfikacji
oswiadczenia.doc 24.5 KB13/04/2015
Szczegolowe warunki konkursu ofert.doc 46.0 KB13/04/2015
wzor umowy.doc 67.5 KB13/04/2015
oferta.doc 38.5 KB13/04/2015