Szpitalny Oddział Ratunkowy

  

Szpitalny Oddział Ratunkowy tel. (87) 6444-200

 

Lekarz kierujący oddziałem: specjalista medycyny ratunkowej Łukasz Matus

Zastępca lekarza kierującego oddziałem: dr n .med. Marek Róg tel. (87) 6444-205

 

Pielęgniarka koordynująca: Lidia Surażyńska tel. (87) 6444-281

 

 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

SOR jest oddziałem szpitalnym i zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest zorganizowany do ratowania i stabilizacji stanu ogólnego pacjentów w stanach nagłego zagrożenia życia oraz trafiających do SOR ze skierowaniami od lekarzy rodzinnych, przychodnianych i przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego. Nie jest to przychodnia , ani ambulatorium , gdzie zgłaszają się pacjenci z gorączką, kaszlem , infekcjami sezonowymi , drobnymi urazami, zaburzeniami ciśnienia tętniczego itp., czy do diagnostyki chorób przewlekłych lub trwających od kilku dni czy tygodni, nie jest to też miejsce do wydawania różnego rodzaju zaświadczeń i skierowań do różnych instytucji i urzędów. Zgodnie z artykułem 57 ustawy o św.op.zdr. pacjent ma prawo do uzyskania w oddziałach szpitalnych tylko tych świadczeń, które nie mogą mu być udzielone w trybie ambulatoryjnym .Tak więc poza stanami nagłego zagrożenia życia pacjent powinien zgłaszać się do Poradni Lekarza Rodzinnego oraz lecznictwa ambulatoryjnego(poradnie specjalistyczne).

W SOR , który zorganizowany jest zgodnie z ustawą o PRM i Rozp.MZ wydzielone są dwie główne części:

1) Część przeznaczona dla pacjentów pieszych, czyli tych którzy zgłaszają się ze skierowaniami z różnego rodzaju poradni, oraz przybyli sami lub z rodziną w stanach nagłego zagrożenia , w wypadku których nie może im być udzielona pomoc ambulatoryjna. Jest to tzw. strefa zielona. Ci pacjenci pozostają po segregacji w OBSZARZE KONSULTACYJNYM SOR i tu zajmuje się nimi lekarz dyżurny SOR wraz z pielęgniarką oraz konsultują ich specjaliści z różnych oddziałów i poddawani są wstępnej diagnostyce , decydującej o rozpoznaniu lub jego weryfikacji i ewentualnej kwalifikacji do leczenia w oddziałach szpitalnych, lub odmowy przyjęcia. Jeśli wymagają pogłębionej diagnostyki i przyjęcia do SOR celem stabilizacji stanu ogólnego lub monitorowania i wstępnego leczenia- przekazywani są do Obszaru Obserwacyjnego, Resuscytacyjno-Zabiegowego i WSTĘPNEJ INTENSYWNEJ TERAPII;

2) część przeznaczona dla pacjentów przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego(karetki)-do tej części nie wchodzą pacjenci przybywający do szpitala samodzielnie. I tu należą strefy- zielona, żółta i czerwona.

W części wydzielonej dla przyjęć pacjentów z karetek nie mogą podczas przekazywania pacjentów przebywać żadne osoby postronne. Tu też tworzona jest dokumentacja SOR(taka , jak na innych oddziałach szpitalnych) .Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, prawach pacjenta i zasadami zachowania tajemnicy lekarskiej i pielęgniarskiej oraz poszanowania godności i intymności — nikt nie może słuchać informacji przekazywanych przez lekarzy i ratowników medycznych na temat stanu zdrowia pacjentów. Nikt postronny nie może też brać udziału w zbieraniu wywiadu przez lekarza, czy badaniu pacjenta. Z tych samych powodów pacjenci w części dla pieszych są przyjmowani przez lekarza pojedyńczo.

Pacjenci przywożeni przez karetki są także kwalifikowani do poszczególnych obszarów- zależnie od ciężkości stanu ogólnego i rodzaju niezbędnej pomocy, jak ma być im udzielona:
- do obszaru resuscytacyjno- zabiegowego ,
- do obszaru wstępnej intensywnej terapii,
- do obszaru obserwacyjnego,

Każdy pacjent SOR musi mieć założoną dokumentację lekarską i pielęgniarską. Czas tworzenia takiej dokumentacji w systemie informatycznym szpitala zajmuje ok.20-60minut, zależnie od rodzaju udzielanego świadczenia- czy jest to świadczenie wykonane w trybie ambulatoryjnym, czy wymaga założenia historii choroby SOR, czy wykonania przeniesienia do innego oddziału czy szpitala lub wypisu.

Także tworzone są tu wszelkie skierowania do badań laboratoryjnych, obrazowych, konsultacji i zlecenia na transporty i do innych jednostek ochrony zdrowia.

Diagnostyka wstępna pacjenta w SOR zajmuje od 30 minut do kilku godzin, postawienie wstępnego rozpoznania zajmuje często jeszcze więcej czasu. Zważywszy , że do SOR w okresie zimowym tafia dziennie od 30-60 osób, a w letnim około 100 do 200, łatwo można ocenić obciążenie pracą personelu pielęgniarskiego , lekarzy dyżurnych i lekarzy konsultujących z poszczególnych oddziałów.

W przypadku najciężej chorych pacjentów z ciężkimi urazami, zatruciami, niewydolnościami układowymi , gdy brak jest miejsc w OIT lub innych oddziałach- możliwe jest ich intensywne leczenie w SOR do 72-godzin.Co nakłada na personel konieczność przeprowadzania skomplikowanych procedur i prowadzenia dodatkowej dokumentacji.
W związku z bardzo dużym obciążeniem pracą lekarzy dyżurnych i personelu pielęgniarskiego, skomplikowaną sprawozdawczością, stresem związanym z możliwością popełnienia błędu lub niedopatrzenia , wynikającego z nawału obowiązków( często do SOR wjeżdżają cztery karetki systemu na raz i drogą zieloną w tym samym czasie trafia 7-u pacjentów), oraz wysokimi kwalifikacjami wymaganymi przez NFZ do tej pracy bardzo trudno jest skompletować zespół lekarski i pielęgniarski do pracy w SOR i obsadzenie dyżurów, bez względu na wysokość oferowanego uposażenia.

O pilności udzielenia poszczególnym pacjentom świadczeń w SOR decyduje przydzielenie pacjenta podczas segregacji do odpowiedniej grupy,  oznaczonej kolorami skali segregacji:

- pacjent oznaczony kolorem czerwonym - to pacjent priorytetowy, taki który jest w stanie nagłego zagrożenia życia, we wstrząsie pourazowym lub innym, po wypadku z masywnym krwotokiem, zawałem serca we wstrząsie kardiogennym. Taki chory nie przeżyje, jeśli pomoc medyczna nie będzie mu udzielona natychmiast. Czas oczekiwania na udzielenie pomocy powinien tu wynosić od 8-iu do 30-tu minut.

- pacjent oznaczony kolorem żółtym - to taki, który ma obrażenia wymagające pomocy medycznej, natomiast opóźnienie w jej wdrożeniu nie zagrozi jego życiu np. ze złamaniem zamkniętym kończyny. Najlepiej jeśli pomoc zostanie tu udzielona w pierwszej dobie( w założeniach SOR do 4-rech godzin).

- pacjent oznaczony kolorem zielonym - to pacjent, który posiada dolegliwości rokujące przeżycie, niezależnie od czasu i rodzaju udzielonej pomocy - w założeniach SOR czas oczekiwania na pierwsze obejrzenie przez lekarza do 16-tu godzin;

- pacjent oznaczony kolorem czarnym - to pacjent nie do uratowania, niezależnie od czasu i rodzaju udzielonej pomocy;

Pacjenci zgłaszający się do SOR samodzielnie z drobnymi zranieniami, stłuczeniami, pogorszeniem samopoczucia, zdenerwowaniem, incydentalnym wzrostem ciśnienia , poniżej granicy przełomu(200/100mmHg), gorączką w pierwszej dobie to zwykle pacjenci kwalifikujący się di grupy „ zielonej", czyli tacy, którzy powinni uzyskać pomoc lekarza w czasie ok.16-tu godzin. Powinni oni uzyskać pomoc przede wszystkim u swojego lekarza rodzinnego lub po godzinach jego pracy w gabinetach Nocnej i świątecznej Opieki POZ.

 

 

 

Oddziały

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie prowadzi leczenie pacjentów w siedmiu Oddziałach. Aby zapoznać się z charakterystyką poszczególnych Oddziałów, proszę wybrać jego nazwę z menu.

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

 

Funkcja

Imię i nazwisko

Informacje dodatkowe

Lekarz kierujący oddziałem

lek. med. Katarzyna Andruszewicz-Słomska

specjalista II° chorób zakaźnych, specjalista I° z chorób wewnętrznych

Starszy Asystent

lek. med. Zuzanna Prejs

specjalista II° chorób zakaźnych, specjalista I° z chorób wewnętrznych

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę pielęgniarek

mgr Karolina Sokołowska

Kontakt telefoniczny

Gabinet lekarski

87 64 44 250

Dyżurka pielęgniarek

87 64 44 348

Profil schorzeń i leczonych w oddziale pacjentów obejmuje głównie choroby zakaźne przewodu pokarmowego, dróg oddechowych i układu moczowego, choroby infekcyjne ośrodkowego układu nerwowego, zakażenia wirusowe, bakteryjne i grzybicze dotyczące skóry i błon śluzowych, choroby wątroby.

Zapewniamy zgodny z obowiązującymi wymogami standard leczenia. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia diagnostyki i leczenia pełnego zakresu schorzeń zgodnie z profilem oddziału. Prowadzimy promocję zdrowia poprzez  propagowanie  korzystnych dla zdrowia zachowań , szczepień , zajmujemy się profilaktyką chorób zakaźnych. Chorzy mają możliwość  bezpośredniego kontaktu z rodziną (o ile nie ma przeciwwskazań sanitarnych).

Celem oddziału jest stworzenie  warunków wykorzystujących wszystkie dostępne środki, wiedzę i umiejętności zespołu, osiągalne metody diagnostyczne i lecznicze aby pomóc chorym i umożliwić im szybki powrót do zdrowia.

Oddział Pediatryczny

Telefony:

dyżurka pielęgniarska - 87 64 44 223

pokój lekarski - 87 64 44 219

pielęgniarka oddziałowa - 87 64 44 223

 

Lekarz kierujący oddziałem – lek. med. Alicja Makowska-Krężel
specjalista II° z pediatrii, specjalista II° z medycyny rodzinnej

Pozostały personel:

Starszy Asystent dr n. med. Barbara Tomaszewska
specjalista II° z pediatrii

Starszy Asystent lek. med. Monika Smoleńska
specjalista II° z pediatrii

Pielęgniarka Koordynująca – Maria Bułajewska
specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

 

Oddział Pediatryczny to Oddział przyjazny dzieciom. Leczymy dzieci od okresu noworodkowego do 18 roku życia. Jako oddział ogólnopediatryczny prowadzimy diagnostykę i leczenie schorzeń układu oddechowego,przewodu pokarmowego, układu moczowego,pozostałych układów w zakresie podstawowym oraz przygotowujemy małych pacjentów do leczenia w ośrodkach specjalistycznych. Pacjenci mają zapewniony dostęp do badań radiologicznych, KT, USG jamy brzusznej i OUN. Oddział jest otwarty dla osób bliskich opiekujących się dzieckiem (odwiedziny całodzienne). Matki karmiące piersią mogą całodobowo, nieodpłatnie przebywać z dziećmi. Szanujemy prawo dzieci do spokojnego snu i zabawy ( nie budzimy do mierzenia temperatury, badań, iniekcji). Minimalizujemy ból i lęk. Personel jest miły i troskliwy. Dzieci mają pokój zabaw, telewizję i całodobowy dostęp do telefonu „do mamy”. Przyjmujemy dzieci na bieżąco, nie tworzymy kolejek, okres pobytu w szpitalu skracamy do niezbędnego minimum.

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 

Funkcja

Imię i nazwisko

Informacje dodatkowe

Lekarz Kierujący Oddziałem

lek. med. Adam Budnik

specjalista IIº z ortopedii i traumatologii

Zastępca Lekarza Kierującego

lek. med. Agnieszka Michniewicz specjalista z ortopedii i traumatologii
Starszy Asystent lek. med. Paweł Bacharewicz specjalista IIº z ortopedii i traumatologii

  Starszy Asystent

  lek. med. Piotr Krzywicki

 specjalista IIº z ortopedii   traumatologii i narządu ruchu

  Lekarz rezydent

  lek. med. Gołębicki Paweł

 w trakciekcie specjalizacji z

 ortopedii traumatologii i   narządu  ruchu

Lekarz rezydent

lek. med. Bogusz Piotr

w trakcie specjalizacji z

ortopedii traumatologii i narządu ruchu

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę pielęgniarek

mgr Cecylia Fiedorowicz

Kontakt telefoniczny

Gabinet lekarski

87 64 44 230

Pielęgniarka oddziałowa

87 64 44 232

Zakres działania oddziału obejmuje:

  • kompleksowe leczenie urazów i złamań,
  • operacyjne leczenie wad nabytych narządów układu ruchu,
  • protezopalstykę stawów biodrowych z uzyciem cementu oraz techniką bezcementową,
  • artoskopową diagnostykę zmian pourazowych i schorzeń stawów kolanowych,
  • mozaikowe przeszczepienie chrząstki stawowej kolana,
  • nowoczesną rekonstrukcję uszkodzonych więzadeł krzyżowych stawów kolanowych z wykorzystaniem małoinwazyjnej techniki artroskopowej.